การอบรมวิธีการช่วยชีวิต (CPR) บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง

การอบรมวิธีการช่วยชีวิต (CPR) บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านศรีสุขเมืองทอง